ALGEMENE VOORWAARDEN ADVENTURE RIDE

  /  ALGEMENE VOORWAARDEN ADVENTURE RIDE
Art 1. ALGEMEEN
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Adventure Ride OFF-ROAD Trainingen.
Art 2. DEFINITIES
 1. Adventure Ride (verder te noemen “ADV Ride”) : aanbieder van off-road trainingen, workshops, reizen en events.
 2. Training: Off-Road Training met of zonder begeleiding.
 3. Deelnemer : degene die deelneemt aan Off-Road Trainingen bij ADV Ride.
 4. Inschrijver : degene die voor zichzelf of namens of ten behoeve van Deelnemer de overeenkomst met ADV Ride aangaat.
 5. De overeenkomst: de overeenkomst tussen Inschrijver en ADV Ride.
Art. 3 INSCHRIJVINGEN
 1. Op het moment van inschrijving of aanvaarding offerte, verder te noemen inschrijving, voor de Training, aanvaard Inschrijver het aanbod van ADV Ride en komt de overeenkomst tussen Inschrijver en ADV Ride tot stand.
 2. Van de inschrijving zal ADV Ride per e-mail een bevestiging sturen aan Inschrijver. In deze bevestiging zal alle relevante informatie betreffende de Training vermeld worden.
 3. Indien Inschrijver en Deelnemer niet dezelfde (rechts) personen zijn dan zal Inschrijver ervoor zorgdragen dat de Deelnemer alle verplichtingen en voorwaarden welke voortvloeien uit de overeenkomst kent en aanvaardt. Deelnemer dient voorafgaand aan de Training daartoe nog een schriftelijke verklaring te ondertekenen jegens ADV Ride.
 4. Zowel Inschrijver als Deelnemer is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen welke voortvloeien uit de overeenkomst met ADV Ride.
Art. 4 CURUSGELD EN BETALING
 1. Vanaf het moment van inschrijving ontstaat de verplichting tot betaling van het voor de OFF-ROAD Training (plus eventuele huurmotor) door ADV Ride vastgestelde bedrag, hierna: “het cursusgeld”.
 2. Het cursusgeld dient minimaal 14 dagen voor aanvang van de Training te zijn voldaan d.m.v. overschrijving op rekening NL91 KNAB 0400 1622 61 t.n.v. Adventure Ride o.v.v. de datum en soort van de Off-Road Training.
 3. Indien Inschrijver en/of Deelnemer in gebreke blijft/blijven met betaling binnen de in het tweede lid genoemde termijn, zal aan ADV Ride een rente verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke rente. Betreffende rente zal worden berekend over het alsdan verschuldigde bedrag, vanaf het moment dat het verzuim is ingetreden. Inschrijver en/of Deelnemer kan/kunnen bij overschrijding van de betalingstermijn eveneens gehouden zijn tot vergoeding van zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten welke tenminste 15% van de hoofdsom zullen bedragen, ongeacht of deze kosten daadwerkelijk door ADV Ride zijn gemaakt. Onder de in voorgaande volzin bedoelde kosten vallen onder meer kosten van rechtskundige bijstand, proceskosten en kosten betreffende het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder en/of incassobureau.
Art. 5 ANNULERING/ AFMELDING/ VERZETTEN DOOR DEELNEMER

Annulering dient schriftelijk te geschieden en wordt binnen 2 werkdagen door ADV Ride schriftelijk bevestigd. Zonder deze bevestiging blijft de oorspronkelijke inschrijving gehandhaafd!

 1. Bij annulering door Deelnemer zijn de volgende kosten verschuldigd door Inschrijver/Deelnemer:
   1. Bij annuleren tot 20 dagen voor aanvang van de Training 10% van het cursusgeld met een minimum van € 25,00.
   2. Bij annuleren tot 10 dagen voor aanvang van de Training 30% van het cursus geld.
   3. Bij annuleren tot 7 dagen voor aanvang van de Training 50% van het cursus geld.
   4. Bij annuleren korter dan 7 dagen voor aanvang van de Training is geen restitutie mogelijk en is het gehele cursusgeld verschuldigd
   5. In geval van vervanging als bedoeld in artikel 6 van deze voorwaarden, zullen €10,- administratiekosten in rekening worden gebracht.
 1. Bovengenoemde termijnen gelden vanaf het moment van ontvangst van de  annulering door ADV Ride.
 2. Het verzetten van Training wordt gelijkgesteld aan annulering.
 3. Het niet verschijnen op Training staat gelijk aan annulering.
Art. 6 ANNULERING/ AFMELDING DOOR ADV RIDE
 1. ADV Ride behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen de Training te annuleren respectievelijk te verzetten naar een andere datum.
 2. Deelnemer wordt van wijzigingen of annulering schriftelijk of telefonisch zo spoedig mogelijk in kennis gesteld.
 3. Ingeval van annulering zal ADV Ride het cursusgeld aan Inschrijver restitueren. ADV Ride is over dit bedrag geen rente of boete verschuldigd.
 4. Ingeval van wijzigingen door ADV Ride welke voor Deelnemer in redelijkheid niet aanvaardbaar zijn, zal ADV Ride een alternatief aan Deelnemer aanbieden. Indien ook dit alternatief niet aanvaardbaar is voor Deelnemer, zal ADV Ride het cursusgeld restitueren, zonder dat ADV Ride over dit bedrag een rente of boete verschuldigd is.
Art. 7 VERVANGINIG
 1. Deelnemer kan zich laten vervangen door een derde, indien hij voldoet aan de voorwaarden zoals in lid 2 geformuleerd.
 2. Voorwaarden:
   1. De in artikel 2 genoemde opdrachtbevestiging inclusief deze voorwaarden zullen door Deelnemer aan de derde worden overhandigd en zonder voorbehoud door de derde worden aanvaard.
   2. Uiterlijk 2 werkdagen voor aanvang van de Training wordt de vervanging door Deelnemer aan ADV Ride gemeld, onder mededeling van alle gegevens van derde zoals in het inschrijfformulier voor de Training zijn vermeld.
Art. 8 VERPLICHTINGEN DEELNEMER
 1. Voor deelname aan een Training georganiseerd door ADV Ride dient Deelnemer in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs A. Voornoemd rijbewijs dient tijdens de Training door Deelnemer te worden meegebracht en op eerste verzoek getoond te worden.
 2. Deelnemer is op de hoogte van c.q. beschikt over de voor de Training noodzakelijke vooropleiding en/of ervaring, e.e.a. volgens de actuele informatie op www.adventureride.nl.
 3. Mocht de rijbevoegdheid van een Deelnemer tijdelijk zijn ontzegd, dan wordt niet voldaan aan hetgeen in het eerste lid van dit artikel is gesteld, en is het derhalve niet mogelijk om aan de Training deel te nemen.
Art. 9 VOERTUIG
 1. Deelnemer dient ervoor te zorgen dat de motorfiets waarmee men aan de Training deelneemt, voldoet aan de eisen zoals omschreven in het Voertuigreglement.
 2. De motorfiets is voorzien van geschikte banden voor de Training.
 3. Deelnemer dient de motorfiets waarmee hij aan een Training deelneemt te verzekeren conform de eisen zoals deze in de Wet aansprakelijkheid motorvoertuigen (WAM) zijn vastgelegd bij een maatschappij die geen uitsluitingen heeft van aansprakelijkheidsdekking tijdens het deelnemen aan de door ADV Ride georganiseerde Training.
 4. Indien niet voldaan wordt aan het bepaalde in voorgaande leden, heeft de instructeur het recht om de Deelnemer te weigeren om aan de Training deel te nemen. In deze situatie kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van het cursusgeld.
Art. 10 KLEDING
 1. Tijdens de Training is het dragen van beschermende kleding verplicht, inclusief motorlaarzen en motorhandschoenen.
 2. Bij het voordoen van hoge temperaturen, wordt motorcross kleding toegestaan, mits deze zijn voorzien van bescherming.
 3. De instructeur is bevoegd personen te weigeren waarvan de kleding niet aan bovenstaande eisen voldoet. In deze situatie kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van het cursusgeld.
Art. 11 GEZONDHEIDSVERKLARING
 1. Door akkoord verklaring van deze voorwaarden verklaart Deelnemer dat hij/zij geen medische beperking heeft om aan de Training deel te nemen. Deelnemer verklaart verder lichamelijk fit te zijn, over een goede gezondheid te beschikken en geestelijk in staat te zijn motorfiets goed te besturen. Deelnemer staat tijdens de training niet onder invloed van drugs, medicijnen of alcohol.
Art 12. MEDIA
 1. Alle foto’s en video’s die door ADV Ride (of vertegenwoordigers daarvan) zijn gemaakt, zijn eigendom van ADV Ride. ADV Ride is gerechtigd dit materiaal voor wervingsdoeleinden (website, email nieuwbrieven, blogs, brochures, flyers etc.) te gebruiken ook als Deelnemer daarop herkenbaar is, zonder dat daarvoor kosten aan Deelnemer verschuldigd zijn. Het is Deelnemer niet toegestaan beeld en/of geluidsopnames te maken van de instructie.
Art 13. WEER
 1. ADV Ride behoudt zich het recht voor, om routes en programma van de Training aan te passen indien weersomstandigheden dit vereisen. ADV Ride kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor slecht of onaangenaam weer en dientengevolge wordt in die situaties geen cursusgeld gerestitueerd.
Art 14. HERROEPINGSRECHT
 1. Op de Training is het zgn. herroepingsrecht uitgesloten, omdat de Training is aan te merken als een dienst met betrekking tot vrijetijdsbesteding waarvan de uitvoering is voorzien op een bepaalde datum / in een bepaalde periode.
Art 15. AANSPRAKELIJKHEID
 1. Deelnemer neemt deel aan de Training en verklaart geheel voor eigen rekening en risico aan de Training deel te nemen.
 2. Deelnemer beseft dat het motorrijden op onverharde ondergrond extra risico’s met zich meebrengt.
 3. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn rijgedrag en eventuele gevolgen daarvan.
 4. Deelnemer verklaart zich te zullen houden aan de ter plaatse geldende (verkeers)regels.
 5. ADV Ride, de instructeur en de terreinbeheerder(s) zijn niet aansprakelijk voor een schade aan de motorfiets, kleding of andere bezittingen van Deelnemer noch voor letselschade opgelopen door Deelnemer, welke is ontstaan voor, tijdens of na deelname aan de Training, behoudens in geval van opzet of grove schuld van ADV Ride.
 6. Deelnemer houdt onder alle omstandigheden rekening met andere deelnemers etc.